اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 81,280,213,090 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,132,730 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,132,730 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,135,442 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 71,756

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/10/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

رضا قهرماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر